Regulamin

 

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.BiuroPodrozy.Slupsk.pl


 

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Właścicielem serwisu internetowego www.BiuroPodrozy.Slupsk.pl jest firma Greland Tour - Paweł Rajszczak zwana dalej "Greland Tour" z siedzibą w Słupsku ul. Juliana Tuwima 12/47, NIP 839-276-43-04, REGON 220675740. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej. Opublikowane na stronach internetowych www.BiuroPodrozy.Slupsk.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 


§ 1. Podstawowe objaśnieniaTouroperator (Organizator) - przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne, z którymi Greland Tour - Paweł Rajszczak współpracuje jako agent turystyczny.
Agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz Organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w Unii Europejskiej.
Greland Tour - przesiębiorca prowadzący działalność pod nazwą Greland Tour - Paweł Rajszczak z siedzibą w Słupsku, kod pocztowy 76-200, ul. Juliana Tuwima 12/47, NIP 839-276-43-04, Regon 220675740, działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami Turystyki jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w Unii Europejskiej.
Konsultant - pracownik biura podróży Greland Tour zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej zaakceptowaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.
Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenie regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
Serwis – serwis internetowy www.BiuroPodrozy.Slupsk.pl§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowegoKorzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
Greland Tour nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w w. w. dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.
 


§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną


Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:

Na stronach www.BiuroPodrozy.Slupsk.pl zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr 59 840 19 99.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Konsultant Greland Tour sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.
Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc przesyłamy do Państwa e-mailem lub przekazujemy osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).
Po zaakceptowaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta Greland Tour numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, tradycyjnym przelewem bankowym lub osobiście gotówką.
W momencie podpisania Umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.
Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
W każdym czasie mogą się Państwo z nami skontaktować  aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Greland Tour, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
Greland Tour poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.
 


§4. Ochrona danych osobowych


Wszystkie Dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego www.BiuroPodrozy.Slupsk.pl wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Greland Tour zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.
Greland Tour przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Greland Tour), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
Wysyłając Greland Tour Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Greland Tour swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Greland Tour  usług marketingowych polegających na promowaniu usług Greland Tour i jego partnerów.
Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
 


§5. Cena imprezy turystycznej


Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.
Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Greland Tour nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.
Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przezGreland Tour  w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Greland Tour ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.
Greland Tour zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym www.BiuroPodrozy.Slupsk.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

 

§6. Regulowanie płatności


Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa konsultant.
Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Konsultanta Greland Tour w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.
Agent ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Agenta numer konta bankowego.
W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty e-mailem.
Przy wpłacie zaliczki, Konsultant Greland Tour udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:
Przelew bankowy,
Wpłata gotówkowa
Płatność on-line kartą płatnicząową
Płatność e-przelewem

Rozliczenia transakcji on-line kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego SIX Payment Services (Europe) S.A.
Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPro S.A.


Przelew należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta Greland Tour. W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na e-mail slupsk@grelandtour.com.pl
Przelewu należy dokonać na konto:
Greland Tour, Tuwima 12, 76-200 Słupsk
52 2490 0005 0000 4500 6464 0533
lub inne wskazane przez konsultanta.
W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.
Płatność gotówką
Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie firmy Greland Tour
 


§7. Zmiana rezerwacji
 


Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail, slupsk@grelandtour.com.pl podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z Konsultantem pod numerem 59 840 19 99.


§8. Anulowanie rezerwacji  


Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.
W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Konsultant Greland Tour przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Konsultanci Greland Tour przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.
Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
Greland Tour zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.
Greland Tour nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Greland Tour pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.
W przypadku anulowania rezerwacji Greland Tour zwraca klientowi wpłatę, pomniejszoną o koszty anulacji, niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu od Organizatora wycieczki. Wysokość kosztów anulacji określają warunki uczestnictwa każdego z Organizatorów. W przypadku anulacji z winy Organizatora koszty anulacji nie występują. Zwrot dokonywany jest w formie, w jakiej dokonano wpłaty tj. gotówką, przelewem lub jako zwrot na kartę płatniczą.§9. Obsługa posprzedażowa


W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Greland Tour i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Greland Tour aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
Greland Tour poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.
 


§10. Postępowanie reklamacyjneW przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Greland Tour wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Greland Tour były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Greland Tour mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Greland Tour należy składać na adres siedziby firmy lub wysyłać je na adres internetowy slupsk@grelandtour.com.pl. Greland Tour rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

 


§11. Postanowienia końcowe   


W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Greland Tour rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
Greland Tour nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Greland Tour, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Greland Tour, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
Korzystając z usług świadczonych przez Greland Tour oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.